.RU

Вплив природних катастроф

ОХОРОНА ГРУНТІВ

Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті по­стійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є при­родною основою функціонування екологічних систем біосфери.

Важливою властивістю грунтів є їх родючість. За­вдяки їй грунти є основним засобом виробництва в сіль­ському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту населення. Тому охорона грунтів, раціональне використання, збе­реження та підвищення їх родючості — неодмінна умова дальшого економічного прогресу суспільства.

Охорона грунтів стає нині особливо актуальною в зв'язку із зростаючим приростом населення Землі та продовольчою проблемою, яка для багатьох країн і, на­самперед для країн Азії, Африки та Південної Америки, що економічно розвиваються, є досить гострою.

Світові продовольчі ресурси складаються з рослин­них продуктів, продуктів тваринництва і біологічних запасів морів. Збільшення продуктівперших двох груп можливе лише при раціональному землекористуванні.

Тим часом людство використовує для сільського госпо­дарства лише 1,43 млрд. га орних земель, що становить близько 10,4% суші, або 2,95% всієї поверхні земної кулі. Нагадаємо, що пустині (гарячі і холодні) займа­ють 45% суші. За агрикультурний період втрати земель­них ресурсів внаслідок ерозії, засолення, будівництва міст і населених пунктів, доріг і промислових комплек­сів досягли в світі величезних розмірів — до 2 млрд. га, тобто вони набагато перевищують сучасну орну площу планети. Зараз щороку з обороту випадає 5—7 млн. га різних земельних угідь. Тому охорона грунтів — основна народногосподарська проблема для всіх країн світу.

Основоположником вчення про грунти є відомий ро­сійський учений В. В. Докучаєв. Він сформулював основ­ні закони ґрунтоутворення, встановив географічні зако­номірності поширення грунтів. Створив науку про раціо­нальне використання грунтів для потреб землеробства. ("Головними факторами ґрунтоутворення є материн­ська порода, кліматичні умови, рослинні і тваринні організми, рельєф і вік країни та господарська діяль­ність людини.

Материнська, або грунтоутворююча порода, входить до складу грунту як його мінеральна частина, впливаючи тим самим на процес ґрунтоутворення, на наявність по­живних речовин, на фізичні й хімічні властивості грун­тів. На багатих на зольні речовини материнських поро­дах — продуктах звітрювання доломітів, діабазів,гли­нистих сланців, вапняків — формуються родючі грунти, на пісковиках, кремнистих породах — грунти, бідні на поживні речовини.

Клімат впливає на процес ґрунтоутворення дією тем­ператури і вологи. Температура діє на фізичні, хімічні, біохімічні і біологічні процеси грунтів. Вона зумовлює також фізичне звітрювання материнських порід, впливає на режим випаровування вологи з грунту.

Опади впливають на грунт як механічно, так і хіміч­но. Вони руйнують структуру грунту, вимивають з грун­ту органічні та інші поживні речовини, зумовлюють процес опідзолення. Підземна волога також впливає на процес ґрунтоутворення. Високий рівень ґрунтових вод спричиняє утворення горизонту, несприятливого за свої­ми фізико-хімічними та біологічними особливостями для росту рослин.

Рослини і тварини внаслідок активного біологічного впливу є найважливішим фактором ґрунтоутворення. В цьому процесі беруть участь як вищі, так і нижчі рослини й тварини — бактерії, водорості, гриби, дощові черви та інші представники ґрунтової флори і фауни. На процес ґрунтоутворення впливають органічні решт­ки рослин, за рахунок яких утворюється гумусовий — найбільш родючий шар ґрунтового профілю, діяльність кореневих систем. Останні спричиняють біологічне ви­вітрювання материнських порід і є важливим фактором, що впливає на структуру грунту. За допомогою рослин­ного покриву можна поліпшувати фізико-хімічні власти­вості грунтів, впливати на їхню родючість.

Рельєф місцевості впливає на процес ґрунтоутворен­ня дією експозиції та висоти над рівнем моря. На схилах звичайно формуються менш потужні грунти, ніж у під­ніжжі гір. Характер рельєфу впливає на поверхневий геохімічний стік. Так, на крутих схилах грунт змиваєть­ся інтенсивніше, ніжна рівнинах.

Важливим фактором ґрунтоутворення є вік країни. Багато тисячоліть минуло відтоді, як утворилися основ­ні типи грунтів, адже процес ґрунтоутворення в природі відбувається надзвичайно повільно.

Ґрунтознавці встановили, що при доброму рослинному покриві й за сприятливих кліматичних умов для утво­рення шару грунту завтовшки 2—3 см у різних кліма­тичних зонах потрібно від 200 до 700 років. На твердих материнських породах процес ґрунтоутворення відбу­вається повільніше, ніж на таких, що швидко вивіт­рюються.

На процес ґрунтоутворення значною мірою впливає господарська діяльність людини. Цей вплив може бути як безпосередній — спосіб обробітку грунту, меліоратив­ні заходи, збирання лісової підстилки тощо, так і побіч­ний, наприклад вирубування лісів на крутосхилах, що веде до ерозії, безсистемне випасання худоби, вогнева система землеробства тощо. Господарська діяльність людини має спрямовуватися на раціональне використан­ня земель, підтримання й збільшення їхньої продук­тивності.

При всіх способах землекористування найбільшої шкоди сільському господарству завдає ерозія грунтів. Неправильне землекористування посилює дію еродуючи факторів. Ерозія грунтів відбувається на всіх континентах світу.

Залежно від характеру й тривалості процесів руйну­вання верхніх шарів грунту та материнської породи розрізняють геологічну ерозію і ерозію прискорену. Остання часто посилюється в зв'язку з господарською діяльністю людини.

Геологічна ерозія — це природний процес, який від­бувається протягом геологічних епох і завдяки якому сформувався сучасний характер земної поверхні. Голов­ні фактори, що зумовлюють геологічну ерозію — опади, вітер, крутизна схилу, температурні коливання, фізичні властивості порід, часткове підняття земної кори і зем­летруси. В наших широтах ця ерозія не є небезпечною для сільського чи лісового господарства, бо швидкість процесу руйнування грунту дорівнює швидкості процесу ґрунтоутворення. Більш небезпечний цей вид ерозії в пустинях, де відсутній рослинний покрив, і ніщо не може перешкодити вітру, який зносить верхні шари грунту.

Шкоди народному господарству завдає водна та віт­рова ерозія.

Водна ерозія буває внаслідок змивання й вимивання частин грунту опадами, талими та проточними водами. Вона залежить від кількості й інтенсивності опадів, ре­льєфу, властивостей грунту, рослинного покриву.

Небезпека водної ерозії полягає не лише в зниженні родючості орного горизонту, а й замулюванні річок, ставків, водойм, заплавних земель. Цей вид ерозії поши­рений на схилах, переважно розораних, і найбільш не­безпечний у гірських ландшафтах, в яких знищений лісовий покрив.

Дуже небезпечна яружна ерозія. Ліквідувати її мож­на лише залісненням та будівництвом спеціальних гідро­технічних споруд. Значних успіхів у боротьбі з яружною ерозією досягла Ржищівська гідролісомеліоративна станція в Київській області, яка застосувала комплекс агротехнічних, гідротехнічних і лісомеліоративних захо­дів: захисні лісонасадження, спорудження водорегулю-ючих і водозатримуючих валів, донних загат. Завдяки застосуванню науково обгрунтованої системи захисних заходів вдалося припинити дальше розмивання багатьох ярів і зберегти таким чином великі площі орних земель.

При річковій ерозії внаслідок швидкої течії води зноситься грунт з дна річок і незакріплених берегів. Щоб запобігти цьому, треба оберігати лісові насадження в прирусловій смузі, закріплювати береги за допомогою спеціальних гідротехнічних прийомів.

Захисна роль лісів, особливо на гірських схилах, винятково важлива, її не можна замінити ніякими гідро­технічними спорудами.

Отже, збереження грунту, рослинного покриву й во­логи тісно зв'язані між собою. Рослинність переводить поверхневий стік вологи у внутрішньогрунтовий і тим самим сприяє кращому збереженню й використанню вологи, нормалізує гідрологічний режим водних артерій, перешкоджає виникненню ерозійних процесів. У районах з малопорушеним рослинним покривом руйнівна дія водної ерозії незначна.

Вітрова ерозія поширена там, де немає перешкод сильним вітрам, і де відсутній природний рослинний покрив, що захищає поверхневі шари грунту, розораного на великих площах. Локальна вітрова ерозія спостері­гається і на безструктурних піщаних грунтах. Особливо небезпечні піски біля озер та на узбережжях морів, де часто дмуть сильні вітри.

Причиною вітрової ерозії, крім несприятливих кліма­тичних умов, є руйнування зернистої структури грунту внаслідок неправильного обробітку та відсутності надій­ного його захисту. Надмірне випасання худоби в посуш­ливих степах, яке призводить до знищення дернини, теж може спричинити вітрову ерозію.

Залежно від швидкості вітер видуває різної величини дрібнозем (іноді діаметром до 1 мм) і переносить його на значну відстань. При інтенсивній вітровій ерозії ви­никають так звані чорні бурі, під час яких у повітря піднімаються мільйони тонн грунту. Чорні бурі катастро­фічне знижують родючість грунту не тільки в тих міс­цях, де вони виникають, а й завдають шкоди сільському господарству в тих районах, де відкладаються пилові маси.

На Україні найбільш небезпечні щодо виникнення вітрової ерозії степові та деякі лісостепові райони.Причини цих ерозійних процесів не лише в несприятли­вих породних умовах, а й у знищенні в минулому грунто-закріплюючої рослинності, руйнуванні структури грун­тів, зменшенні загальної лісистості.

Крім водної та вітрової ерозії, іноді на схилах різної крутості спостерігається спливна ерозія. Ґрунтовий по­крив перенасичений ґрунтовими або талими водами, може поступово або й раптово спливати, внаслідок чого зносяться його родючі шари. Пізніше це може призвести до яружної ерозії.


vo-vtorih-nikogda-ne-ispolzujte-sovpadeniya-dlya-sozdaniya-finala-eto-bog-iz-mashini-samij-velikij-greh-scenarista.html
vochelovechenie-hrista-rudolf-friling.html
voda-i-zdorove.html
voda-v-zhizni-cheloveka.html
vodnie-ekosistemi-bashkortostana.html
vodnij-kodeks-uspokoit-dachnikov-gosduma-rf-monitoring-smi-7-iyunya-2006-g.html
 • composition.bystrickaya.ru/organizaciya-ucheta-operacij-banka-s-cennimi-bumagami-na-materialah-zao-gazenergoprombank-stranica-3.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-gramm-lomon-zdes-sohr-orientaciya-na-nem-lat-konstrukcii-s-ottyanutimi-nazad-skazuemimi-i-so-svobodnim-poryadkom-raspolozheniya-slov.html
 • grade.bystrickaya.ru/monografiya-rasschitana-na-praktikuyushih-yuristov-gosudarstvennih-i-municipalnih-sluzhashih-nauchnih-rabotnikov-prepodavatelej-aspirantov-studentov-yuridicheskih-vuzov-i-fakultetov.html
 • bukva.bystrickaya.ru/rabota-s-obektami-bolshogo-obema-v-ms-sql-i-ado.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnie-ponyatiya-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-oplate-truda-rukovoditelej-municipalnih-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij.html
 • letter.bystrickaya.ru/nosit-prikladnoj-harakter-i-rassmatrivaetsya-primenitelno-k-arhitekturno-planirovochnim-resheniyam-kak-odin-iz-vozmozhno-priemlemih-metodov-proektirovaniya-pravoslavnih-hramov-sovremennogo-perioda.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-uchebnoj-disciplini-5-uchebno-metodicheskoe-obespechenie-uchebnoj-disciplini-razdel-metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoj-disciplini-konstitucionnoe-pravo.html
 • lesson.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-speckursu-prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoj-deyatelnosti.html
 • tests.bystrickaya.ru/kompromissi-i-protivorechiya-eta-kniga-vishedshaya-iz-pod-pera-celoj-gruppi-vedushih-specialistov-predstavlyaet-soboj.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/organizacionnaya-struktura-prepared-by-special-rapporteur-pavel-sulyandziga.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/voprosi-po-buhuchetu-chast-9.html
 • credit.bystrickaya.ru/omarova-lzzat-tlpizi-kredittk-oitu-zhjesnde-studentterd-ksbi-zirettlktern-aliptastirudi-pedagogikali-sharttari.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-instrukciya-dlya-uchastnika-zaprosa-kotirovok-tipovoj-dogovor.html
 • student.bystrickaya.ru/1ablet-br-adamdi-eknshsnen-azhiratatin-dara-psihologiyali-erekshelk-barshaa-brdej-tn-asietter-ablet-bola-almajdi.html
 • predmet.bystrickaya.ru/santalovoe-maslo-kniga-yavlyaetsya-nadezhnim-spravochnikom-ne-tolko-dlya-specialistov-parfyumernogo-proizvodstva-no.html
 • thesis.bystrickaya.ru/pravo-na-krizis-povliyaet-li-krizis-v-ssha-na-rossijskij-rinok-1-rieltori-4-pavel-kuznecov-rieltori-urala-luchshie-v-rossii-4.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razvitie-torgovih-otnoshenij-i-integracionnih-processov-nauchnie-trudi-20r-nekotorie-aktualnie-voprosi-agrarnoj-politiki-rossii.html
 • literature.bystrickaya.ru/buntuyushij-chelovek-gosudarstvennij-terrorizm-i-irracionalnij-terror.html
 • tests.bystrickaya.ru/master-kontrolnij-uchastka-ceha-osnovnie-trebovaniya-predyavlyaemie-k-oformleniyu-dolzhnostnoj-instrukcii.html
 • lecture.bystrickaya.ru/animacionnoe-kino-v-sovremennoj-obrazovatelnoj-srede-mediaobrazovanie-rossijskij-zhurnal-istorii-teorii-i-praktiki.html
 • lesson.bystrickaya.ru/narodzhenya-zrok.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-izucheniyu-disciplini-dlya-studentov-ekonomicheskogo-fakulteta.html
 • turn.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-byudzhetnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-licej-74-omsk-2011-stranica-6.html
 • holiday.bystrickaya.ru/ne-zapadnij-stranica-5.html
 • testyi.bystrickaya.ru/apparatnie-i-programmnie-trebovaniya-sistemi-edelvejs-master-tur.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-tretej-glave-analiz-i-sintez-medicinskih-sistem-podderzhki-prinyatiya-reshenij-na-osnove-tehnologij-statisticheskogo.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-4-psihokorrekcionnie-tehnologii-pri-zaderzhke-psihicheskogo-razvitiya-u-detej-i-podrostkov.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-provedenii-v-hgaep-dalnevostochnoj-regionalnoj-olimpiadi-po-informatike-sredi-shkolnikov-it-olimpiadi.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/regionalnie-sro-24-nyusmejkeri-10.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-vvedenie-istoricheskie-svedeniya-nauchno-prakticheskaya-znachimost-medoti-issledovaniya-primenenie-stvolovih-kletok-sovremennoe-sostoyanie.html
 • control.bystrickaya.ru/domnul-vucea-zakona-o-osnovama-sistema-obrazovaa-i-vaspitaa-sluzhbeni-glasnik-rs-br-6203-6403-ispravka.html
 • urok.bystrickaya.ru/prepodobnij-avva-dorofej-dobrotolyubie-tom-2.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rol-sredstv-massovoj-informacii-v-sovremennom-obshestve-nastolko-velika-chto-bolshinstvo-issledovatelej-nazivayut-poslednie-desyatiletiya-xx-v-i-nachalo-xxi-v-no.html
 • school.bystrickaya.ru/kolpakidi-a-i-prohorov-d-p-imperiya-gru-ocherki-istorii-rossijskoj-voennoj-razvedki-stranica-25.html
 • education.bystrickaya.ru/0bra30va-vii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-novie-informacionni-tehnologii-i-menedzhmen-stranica-2.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.