.RU

Якість та контроль якості продукції

Тема: Якість та контроль якості продукції


Зміст

1. Поняття про якість і контроль якості продукції. Зв’язок контролю якості зі стандартизацією

2. Підвищення якості продукції рослинництва як найважливіше завдання сільськогосподарського виробництва

3. Фактори що впливають на якість сільськогосподарської продукції

4. Види і різновиди контролю якості продукції

5. Поняття про методи контролю. Стандартизовані методи контролю.(дати вимірювальний і органолептичний методи)

6. Форми оцінок показників якості продукції. (розмірні, без розмірні, банкові, грошові і вартісні)


1. Поняття про якість і контроль якості продукції. Зв’язок контролю якості зі стандартизацією

Якість - це філософська категорія. Вважається, що вона вперше була проаналізована Аристотелем ще в III ст. до н.е. Існує, наприклад, філософське визначення якості, зроблене Гегелем (XIX ст.): "Якість є, у першу чергу, тотожна з буттям визначеність, так що дещо перестає бути тим, що воно є, коли воно втрачає свою якість". Існують аналогічні сучасні філософські визначення. Слід зазначити, що категорія якості відображає важливий бік об'єктивної дійсності об'єкта — визначеність. Якість об'єкта, як правило, не зводиться до окремих його властивостей, а пов'язана з об'єктом, як цілим, охоплюючи його повністю, і невідривна від нього. Тому поняття якості пов'язується з буттям предмета. В цілому філософське поняття якості трактується як сукупність усіх властивостей продукції.

Приклад “...дьякам и подьячим переехать в Тулу, где денно и нощно блюсти исправность ружей. Будя, какая заминка в войске случится по неисправности ружей бить он их кнутом нещадно по оголенному месту: хозяину 25 кнутов, дьяку – 10, подьячих лишить воскресной чарки сроком на 1 год»

Якість розвивалася у міру того, як розвивалися, урізноманітнювалися і збільшувались суспільні потреби і зростали можливості виробництва та їхнього задоволення. Особливо динамічно процес розвитку і зміни суті якості, її параметрів відбувався в останні десятиріччя, коли швидко змінювались безпосередньо поняття якості, вимоги і підходи до нього. Найбільш інтенсивно цей процес протікав, зокрема, в Японії, що стала у 70-80-ті роки фактично світовим лідером у визначенні рівня якості за багатьма видами товарів.

Перший рівень - відповідність стандарту. Якість оцінюється як відповідна або ні вимогам стандарту (або іншого документа на виготовлення продукту - технічні умови, договір і т.п.).

Другий рівень - відповідність використанню. Продукт повинен задовольняти не тільки обов'язкові вимоги стандартів, але й експлуатаційні вимоги, щоб користуватися попитом на ринку.

Третій рівень - відповідність фактичним вимогам ринку. В ідеальному варіанті це означає виконання вимог покупців щодо високої якості та низької ціни товару.

Четвертий рівень - відповідність латентним (прихованим, неочевидним) потребам. Перевагу в покупців одержують товари, що мають у доповнення до інших споживчих властивостей властивості, задовольняючі потреби, які у споживачів носили неявний, малозрозумілий ними характер.

Сьогодні ми розуміємо якість як сукупність характеристик продукції (процесу, послуги) щодо її здатності задовольняти встановлені та передбачені потреби – це так зване “технічне поняття якості” тільки ті властивості які обумовлюють здатність продукції задовольняти певні потреби.. Під час укладання контракту потреби чітко встановлюють, тоді як за інших умов передбачені потреби повинні бути виявлені та визначені. На якість продукції впливають такі взаємопов'язані види діяльності, як проектування, виробництво та процес обслуговування чи ремонту.

Якість конкретної продукції характеризується певними показниками.

Показник якості продукції - це кількісна характеристика однієї чи декількох властивостей продукції, що характеризують її якість, яку розглядають стосовно визначених умов її створення та експлуатації або споживання.

2. Підвищення якості продукції рослинництва як найважливіше завдання сільськогосподарського виробництва

Прогрес підвищення благополуччя народу і розвитку економіки можливий лише при систематичному підвищенні якості продукції в усіх галузях народного господарства. Якість і якість продукції що виробляється є взаємозв’язаною ланкою виробництва. Чим нижча якість продукції, тим нижче значення досягнутих якісних показників і навпаки.

Підвищення якості продукції сільського господарства дає можливість повністю задовольнити потреби народного господарства в продуктах харчування і сировиною для промисловості.

Тенденція, щодо покращення якості продукції несе об’єктивний характер. В його основу закладена дія об’єктивного закону підвищення потреб. Його суть міститься в тому, що по мірі розвитку продуктивних сил і відносин підвищує рівень потреб суспільства і одночасно розширюються можливості їх задоволення.

Закономірно, що з підвищенням рівня і розширення потреб постійно збільшуються потреби до якості матеріальних благ, які призначенні для задоволення цих потреб, виникає економічна необхідність підвищення якості продукції. Одночасно з розвитком виробництва виявляються об’єктивні можливості задоволення цих потреб продукцією підвищеної якості. Народногосподарський ефект використання продукції підвищеної якості проявляється в скороченні затрат, які пов’язанні з їх вживанням. Навіть незначне підвищення якості сільськогосподарської продукції – це додаткова кількість білка, жиру, крохмалю, вітамінів і.т.д. які є цінними елементами харчування. Наприклад:

- збільшення жиру в зернах соняшника тільки на 1% ---------------

- підвищення цукристості на 1%, 1996-2000 цукристість в середньому становила 15,7%, вихід цукру 11,83%

Якість сільськогосподарської продукції визначає її технологічну цінність як сировини для промисловості. Для отримання 1 т. Цукру необхідно переробити 6,5 т коренеплодів цукрових буряків з вмістом цукру 20% і 10,5 т – 12% і т.п.


3. Фактори що впливають на якість сільськогосподарської продукції

До факторів, що впливають на якість товару, належать ті, які безпосередньо впливають на якість, і ті, що стимулюють якість.

До першої групи факторів належить якість виготовлення (якість нормативно-технічної документації; якість обладнання та інструментів; якість сировини; комплектуючих виробів; якість праці робітників, дотримання технологічних режимів праці).

До другої групи, тобто до стимулюючих факторів, належить економічна ефективність (у тому числі ціна), матеріальна зацікавленість робітників, санкції за випуск продукції низької якості.

Ці фактори можуть бути об'єктивними і суб'єктивними.

Об'єктивними факторами є :

-конструкція виробу;

-технічний рівень виробничої бази та бази експлуатації, який повинен відповідати якості продукції, що використовується, тощо. Об'єктивні фактори є стабільними, на відміну від суб'єктивних.

До суб'єктивних факторів належать такі, що пов'язані з діяльністю людини, тобто залежать від здібності та ставлення людей до виконання виробничих функцій: професійна майстерність, загальноосвітній рівень, психологічний склад людини, особиста зацікавленість у результатах праці.

Особливість суб'єктивних факторів - їх менша стійкість порівняно з об'єктивними факторами. На якість товарів впливають і умови, в яких діють дані фактори.

На підвищення якості продукції та прискорення технічного прогресу значно впливає стандартизація товарів. Підвищення рівня стандартизації позитивно впливає на якість товарів, тому що вимоги до якості, нормативи окремих показників та інші відомості про товар регламентуються стандартами або технічними умовами.


4. Види і різновиди контролю якості продукції

Види контролю якості:

-виробничий – контроль який здійснюється на стадії виробництва;

-вхідний контроль – контроль якості постачальника, яка надійшла до споживача чи замовнику і призначена при використанні в виробництві ремонті або експлуатації продукції;

-операційний контроль продукції чи процесу під час виконання або завершення технологічної операції;

-контроль при прийманні контроль продукції по результатам якого приймається рішення про його придатись до постачання або використання;

-інспекційний контроль, як здійснюється відповідно уповноваженими особами;

-сполошний контроль кожної одиниці продукції в партії;

-вибірковий по ГОСТ 15895-77;

-Летючий – проводиться в випадковий час;

Крім того існують такі види:

безперервний;

періодичний;

руйнівний;

неруйнівний;

вимірювальний;

реєстраційний;

органолептичний;

технічний.


5. Поняття про методи контролю. Стандартизовані методи контролю.(дати вимірювальний і органолептичний методи)

Вимоги до якості продукції наведенні в стандарті у вигляді якісних показників, що конкретизують їх і забезпечують можливість чіткого встановлення відповідності продукції вимогам стандарту.

Підвищення якості продукції тісно пов’язане з проблемою встановлення кількісних показників. Відповідно кожним показником якості вимірюється або визначається кількісна характеристика якості продукції, яка безпосередньо входить до її складу і якості.

При сучасних зростаючих вимогах до якості сільськогосподарської продукції принципово важливе значення для найбільш цілеспрямованого її використання мається на меті розробка і використання об’єктивних методів визначення якості. В залежності від виду, призначення і характеру використання продукції критерій визначення її якості може бути різним.

В Україні відповідно стандарту “Управління якістю продукції . основні поняття. Терміни та визначення” встановлено слідуючи методи визначення показників якості:

-вимірювальний

-реєстраційний

-органолептичний

-розрахунковий

-експертний

-соціологічний.


vekselya-i-ih-uchet-odna-glava-chast-4.html
vekselya-i-operacii-s-nimi-chast-5.html
vekselya.html
vektornie-mnogougolniki-v-fizicheskih-zadachah.html
velichie-i-zakat-scoliophis-atlanticus-nikolaj-nepomnyashij-gigantskij-morskoj-zmej.html
velik-geografchn-vdkrittya-xv-xvii-st-h-znachennya-dlya-lyudstva-stanovlennya-epohi-kolonalzmu.html
 • desk.bystrickaya.ru/perechen-licenzij-i-razreshenij-rekomendovannih-k-otmene-srednesrochnaya-programma-razvitiya-kirgizskoj-respubliki.html
 • turn.bystrickaya.ru/polozhenie-ob-otdelenii-postdiplomnogo-obrazovaniya-medicinskogo-instituta-bfu-im-i-kanta.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-12-mechta-na-porazhenie-aleksej-kalugin.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-prospekt-povisheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-rabotnikov-vseh-tipov-i-vidov-obrazovatelnih-uchrezhdenij-na-2008-2009-uchebnij-god.html
 • letter.bystrickaya.ru/obshestvennaya-palata-predlagaet-podelit-mvd-na-federalnuyu-policiyu-i-municipalnuyu-miliciyu.html
 • college.bystrickaya.ru/2-priglasheniya-vechernica-olgi-rogovoj-bogdan-hmelnickij.html
 • credit.bystrickaya.ru/osnovnie-tehnicheskie-trebovaniya-predyavlyaemie-k-oborudovaniyu-20-goda-dokumentaciya-ob-otkritom-aukcione-v-elektronnoj-forme.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vpishi-sam.html
 • literatura.bystrickaya.ru/respubliki-kazahstan-v-organizaciyah-i-na-predpriyatiyah-transportno-kommunikacionnogo-kompleksa.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nazvanie-znamenitogo-hramovogo-kompleksa-v-afinah.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/plan-lekcij-stomatologicheskogo-fakulteta-na-osennij-semestr-2011-2012-uchebnogo-goda.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/urok-proverka-ponimaniya-teksta-volshebnik-izumrudnogo-goroda.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prikaz-ot-200-goda-direktor-liceya-m-a-suslov-rabochaya-programma-po-fizike-fiziko-matematicheskogo-8-klassa.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakon-sankt-peterburga-stranica-10.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-kogda-imya-g-spoda-proiznosit-budu-rav-ichak-zilber.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/politicheskie-partii-i-obshestvennie-organizacii-1-abhaziya.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zarubezhnaya-sovremennaya-pesa-dramaturgiya-konca-xx-nachala-xxi-stoletiya-sovremennaya-pesa-rossii.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/veselie-kraski-deti-indigo.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razdel-3-sredstva-pozharotusheniya-i-protivopozharnoe-vodosnabzhenie-poselkov-i-promishlennih-obektov.html
 • studies.bystrickaya.ru/bileti-po-mezhkulturnoj-kommunikacii-chast-10.html
 • crib.bystrickaya.ru/kandiba-dmitrij-viktorovich-stranica-29.html
 • grade.bystrickaya.ru/minimalnie-tehnicheskie-trebovaniya-k-kompyuteru-opisanie-diskov-postavki-po-lotu-3-pri-razrabotke-materialov.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sovremennaya-zhilishnaya-politika-rossijskoj-federacii-proshloe-i-budushee.html
 • testyi.bystrickaya.ru/7-dni-i-razgovori-net-muzhestva-ne-ishi-schastya.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravilo-45-ne-hrani-zlobi-biznes-po-evrejski-67-zolotih-pravil.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vozmozhno-li-testirovanie-programmi-na-vseh-vozmozhnih-putyah-ugp-vozmozhno-li-testirovanie-programmi-na-vseh-dopustimih-znacheniyah-parametrov.html
 • college.bystrickaya.ru/-obshaemsya-lichno-slushaem-zadaem-voprosi.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/mezhdunarodnij-dogovor-kupli-prodazhi-v-sovremennoj-vneshnej-torgovle-chast-8.html
 • writing.bystrickaya.ru/begu-vperyod-no-ostayus-na-tom-zhe-meste.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/uchebnie-plani-5-h-klassov-fbup-2004-poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnim-planam-mou-gimnazii-32-g-kaliningrada.html
 • learn.bystrickaya.ru/frejd-z-stranica-10.html
 • write.bystrickaya.ru/evgenij-ponikarov-stranica-17.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/mestnie-nalogi-na-materialah-muz-yurinskaya-crb.html
 • nauka.bystrickaya.ru/voprosi-dlya-samokontrolya-metodicheskie-ukazaniya-po-samostoyatelnomu-izucheniyu-disciplini-nalogi-i-tamozhennie-platezhi.html
 • crib.bystrickaya.ru/izmereniya-tolshini-obshivki-korpusa-sudna-uchebno-metodicheskoe-posobie-po-vipolneniyu-laboratornih-rabot.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.